نگایی بیش از پیش به اولویت بندی :

نگایی بیش از پیش به اولویت بندی :

در دنیای امروز که تنها چیز بی ارزش افسانه ای است فراموش شده و اهمیت و ارزش هر چیزِ هرچند ریز و غیر قابل احساس میتواند در زندگی ده ها یا صدها یا هزاران و یا ملیونها نفر تاثیر گذار باشد ، متاسفانه الویت بندیِ موضوعاتی که مستقیما بر تعاملات و زندگی افراد تاثیر میگذارد هم مورد اغماض قرار میگیرد.
 همه مردم به اهمیت برنامه ریزی در کارها واقف اند ولی صد حیف که اولویت بندی را به نحو صحیح مورد استفاده قرار نمی دهند. ما وقتی در حال برنامه ریزی یک موضوع هستیم، با توجه به اهمیت موارد به آنها تقدم و تاخر میدهیم. ولی چه چیز معیار ما در سنجیدن اهمیت موارد است؟ آیا اصلا تمام موارد را برسی و ارزش دهی میکنیم؟ اگر به صورت تقریبی و ذهنی و در لحظه ی برنامه ریزی اهمیت ها و ارزش ها را برسی میکنیم، چه مقدار میتوانیم صحیح عمل کنیم؟
برای نشان دادن تاثیر اولویت بندی در حل مسائل و برنامه ریزی، به چیستانی که همه آن را شنیده اند روی میآوریم چیستان به این گونه است:
کشاورزی میخواهد یک گوسپند و یک گرگ و یک دسته علوفه را به آن طرف رودخانه ببرد ، قایق کشاورز به غیر از خودش فقط جای یکی از آن سه را دارد حال بگویید ترتیب بردن آنها چگونه باشد تا نه گرگ گوسپند را بخورد نه گوسپند علوفه را ؟"
به وسیله اولویت بندی به انها ارزش دهی میکنیم. ولی میدانیم که هیچ یک را نباید از دست داد پس همه آنها الویت یک سانی دارند.
حال به آنها ارزش منفی میدهیم و آن را حماقت مینامیم.
علوفه حماقتی ندارد ولی در حضور گوسپند خورده میشود پس نیم امتیاز به او میدهیم.
گوسپند هم میخورد هم خورده میشود پس دو حماقت به او ارزش میدهیم یعنی دو امتیاز. ولی چرا علوفه که خورده میشد نیم امتیاز ولی گوسپند که خورده میشود یک امتیاز؟ به علت چکیده بودن مقاله نمیتوان موضوع را کامل توضیح داد فقط کافیست که بگوییم آن نیم امتیاز صرفاً به دلیلی خوده شدن نیست.
گرگ فقط میخورد پس یک امتیاز دارد، ولی حماقتش از حماقت علوفه بیشتر است چون میخورد.
حال با توجه به امتیازات به این نکته میتوان دست یافت که آنی که حماقت بیشتر دارد محافظت بیشتری نیاز دارد.
ابتدا گوسپند که دو امتیاز دارد را به آن سو می بریم
سپس گرگ را یک امتیاز داشت را به آن سو میبریم.
در اینجا میبینیم که گرگ یگ امتیازه یک حرکت و گوسپند دو امتیازه یک حرکت و علوفه نیم امتیازه هیچ حرکت دارند. حال نوبت با کدام است؟ باز هم گوسپند زیرا یک و نیم امتیاز از علوفه بیشتر دارد و فقط یک حرکت بیشتر انجام داده.
گوسپند را به آن سوی باز میگردانیم.
حالا شرایط مسئله به انجا رسید که گوسپند و علوفه و کشاورز در یک طرف رودخانه اند و و گرگ در طرف دیگر. و همچنین گوسپند دو امتیازه دو حرکت داشته و گرگ یک امتیازه یک حرکت و علوفه نیم امتیاره هیچ حرکت! پس نوبت علوفه است که جابه جا شود.
کشاورز علوفه را به سوی دیگر رودخانه میبرد.
حالا شرایط مسئله برابر شد. گوسپند دو امتیازه دو حرکت و گرگ و علوفه یک حرکت. پس دو باره نوبت گوسپند است چون شرایط یکسان و امتیازش بیشتر است.
کشاورز گوسپند را به آن سوی رودخانه میبرد.
تمام !! دیدید که با امتیاز دهی صحیح دیگر نیازی به برسی این که کدام کدام را میخورد و کدام کدام را نمیخورد نبود.
ولی در مسائل بزرگ چنین امتیاز دهی هایی بسیار سخت است و نمیتوان به صورت کامل انجام شود و باید یک نیروی باهوش از تیپ افراد باهوش و تنبل در تمام لحظات به انجام شدن پروسه دقت کند.
مثالی دیگر میزنیم با مسئله ای بزرگتر، مسئله به این شرح است :
ایرانخودرو بخشی دارد که وظیفه آن نصب لوازم داخلی بدنه پژو میباشد. رئیس بخش جناب مهندس نجاتیان به بخش دیگری منتقل شده و آقای منوچهر احمدزاده که در سمت معاونت بود به جای او گمارده شد. آقای احمدزاده قصد دارد معاونی برای خود انتخاب کند، این معاون میتواند از بیرون سیستم هم باشد. بین تمام افراد موجود سه نفر گزینه های اصلی هستند، آقای خوش اندام سرکارگر بخش، آقای انگری مدیر بخش بسته بندی کیک و کلوچه کیوان که دارای تعداد کارگر مساوی با بخش فوق دارد، و آقای بهروز که مسئول بخش رنگ آمیزی وانت است.
در این سه آقای بهروز دارای پستی هم سطح است که بسیار عالی بخش خود را میگرداند و مدیران ارشد ایرانخودرو به هیچ وجه رضایت بر تغییر پست او نمیدهند. پس این گزینه کنار میرود.
در جدول زیر دو فرد باقی مانده را برسی میکنیم .
 

شرح

 

خوش اندام

 

انگری

 

 

تحصیلات مرتبط

 

- - -

 

+ + +

 

 

آشنایی با کار

 

+ +

 

- -

 

 

آشنایی با سیستم

 

+

 

-

 

 

تجارب مفید

 

+ +

 

+ +

 

 

سابقه ی مفید

 

+

 

-

 

 

مدت زمان کار در زیمنه های مفید

 

+

 

-

 

 

تجارب مدیریتی

 

-

 

+ +

 

 

شرایط فیزیکی بدن

 

+

 

-

 

 

شناخت افراد

 

+

 

-

 

 

محبوبیت بین کارگران

 

+

 

؟- (دید منفی است)

 

 

توان گفتاری

 

+

 

؟

 

 

چاپلوسی

 

- (دارد)

 

؟

 

 

علاقه مندی کار

 

/ 0 نظر / 21 بازدید