نکته ها و جملات زیبا یی از دکتر بهین اینا!

عالمان ماخزه می شوند ...

نادان من

بدان! تا خرک خویش به منزل برسانی

ندان! تا بدانی منزل همینجاست

 

بدان تا تا داد بگسترانی!

ندان تا بدانی دادگستر نیازی به تو ندارد!

 

بدان تا از زیبایی ها لذت ببری

ندان تا زشتی نبینی

 

بدان! تا بیدار شوی

ندان !تا شیرینی خواب را به بیداری تلخ ندهی

 

بدان و بدان که دانستن چون گناه در قیامت به سقوتت می انجامد.

ندان تا ندانی سقوت و گذر چیست، پس راهنما گذرت خواهد داد.

 

بدان تا بدانی که نمیدانی

ندان تا بدانی!

 

بدان تا دلی نشکنی،

ندان تا تعادل را حفظ کنی!

 

بدان تا دیگران بهترینت بدانند

ندان تا بهترین خود باشی

 

دکتر بهین

 

دروغ گو

وقتی راست می گفت هیچ کس چیزی نمی شنید،

وقتی دروغ می گفت تایید میکردنش،

وقتی چیزی نمی گفت همه میگفتن دروغ میگه !!

برای دومین بار بهزاد

 

مرگ اندیشه

وقتی زنده بود می کشتنش

وقتی داشت می مرد ، نمیدیدنش

وقتی مرد زنده نگه داشتند !

خاطره ای از مردمم

 

فقط و فقط یکبار

وقتی منتظر بودم نفهمید،

وقتی پرسیدم جواب نداد،

خواهش نکردم چون می خندید،

وقتی جواب بده نخواهم شنید ! (زبون درازی)

خاطره ای از ...

 

بزرگ مرد!

حسنک کجایی؟

بهزاد


 

می خواست چرخشه زمین رو بهمه ثابت کنه!

اگه مرده وجود خودش را به من ثابت کنه!

بنده

 

 

نظریه سرآغاز درد دل جوانان

دوست داشت بزرگ باشه

دوست داشت از بهترین ها باشه

دوست داشت متفاوت باشه

دوست داشت دوست داشته باشه

دوست داشت دوست داشته باشه!

 

آنچه دوست داشت را ساخت

آنچه ساخت را قورت داد!!

دکتر بهین


 آنچه می خواست برایش بزرگ بود و تحملش نمیتوانست.

آنچه می توانست تحمل کند را نمی خواست.

آنچه می توانست بدارد، بسیار کوچک بود!

 

بنده

 

باز هم بزرگ مرد!

حسنک کجایی؟

بهزاد

/ 0 نظر / 27 بازدید