تفاوت های شخصیتی و توانی

تفاوت های شخصیتی و توانی

 

 

در اینجا به نحوه ی برنامه ریزی افراد مختلف نگاهی میاندازیم. دو طیف از انسان ها معرفی میکنیم.

 

افراد مستعد با پشتکاردر مقابلافراد باهوش و تنبل

 

(این دو نهایت رفتار افراد هستند ولی در حقیقت یک فرد بین این دو شخصیت قرار دارد.)

 

اگر مستعد با پشتکار بودن را یک محور و باهوش و تنبل بودن را یک محور در فضای سه بعدی در نظر بگیریم، این دو محور در دو صفحه موازی قرار خواهند داشت که زاویه بین خود محور ها 90 درجه و طول آنها برابر است و اگر فاصله ی بین دو صفحه را صفر کنیم دو محور روی هم قرار میگیرند و حکم عمود منصف را برای یک دیگر خواهند داشت. یک سر محور مستعد با پشتکار بودن را راس استعداد و یک سر آن را راس پشتکار مینامیم و یک راس محور باهوش و تنبل بودن راش هوش و راس دیگرش را راس تنبلی مینامیم.

 

حال اگر راس پشتکار محور اول را به راس تنبلی محور دوم وصل کنیم و راس استعداد محور اولرا به راس هوش محور دوم، دو پاره خط بوجود میآید. هر انسان مانند خطی است که این دو پاره خط را به هم متصل میکند و به هر دوی آنها عمود است. (انسانهای غیر عادی مانند نابغه ها و عقب افتاده ها هم خطی هستند که این دو پاره خط را به هم وصل میکنند ولی عمود نیستند.)

 

تا اینجا انسان را به پاره خطی تشبیه کردیم و برای نکته آخر باید گفت که هر انسان بنا بر شرایط محیط و علائقی که در طول زندگی اش در او ایجاد میشود و نقاطی از این خط را پرنگ تر و نقاطی را کمرنگ تر میکند.

 

یک فرد مستعد با پشتکار برای رسیدن به اهداف خود برنامه ای تهیه میکند که ریز کار هایش را در آن مینویسد و در تمامی اوقات از آن پیروی میکند و به کمک برنامه ریزی خود که ممکن است کم خطا هم نباشد، به هدف خود میرسد.

 

ولی یک فرد باهوش و تنبل یا اصلا برنامه ریزی نمیکنند، و یا اگر برنامه ریزی میکنند به صورت عمده و کلی برنامه ریزی میکنند. این فرد اگر هماند افراد مستعد با پشت کار برنامه ریزی ریز داشته باشند بیش از یک دهم دوره برنامه ریزی نمیتواند آن را دنبال کند و برای خود دلیل می آورد "آن روز از شرایط حال خبر نداشتم و اکنون اهمیت این کار بیشتر است پس نمی تواند برنامه را دنبال کنم؟ "

 

این گونه افراد با داشتن هوش بالا میتوانند بهترین کار را در لحظه انتخاب کنند و اگر تنبلی بگذارد آن را انجام میدهند.

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید