# دکتر_بهین

نکته ها و جملات زیبا یی از دکتر بهین اینا!

عالمان ماخزه می شوند ... نادان من بدان! تا خرک خویش به منزل برسانی ندان! تا بدانی منزل همینجاست   بدان تا تا داد بگسترانی! ندان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید